Ga naar de inhoud

Geografisch

Drongen wordt ten noorden begrensd door Lovendegem, Mariakerke en Vinderhoute, ten oosten door Mariakerke en Gent, ten zuiden door Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, Sint-Martens-Latem en Sint-Martens-Leerne en tenslotte in westelijke richting aansluitend bij Vosselare, Landegem en Merendree.
De Leie in het zuiden, de Meirebeek ten westen en de Kalebeek ten noorden zijn de enige natuurlijke grenzen.  Drongen behoort tot de Vlaamse Zandstreek. Met uitzondering van de waterzieke meersen (Bourgoyen en Ossemeersen), deel uitmakend van de alluviale vallei van de Leie, is de gemeente gekenmerkt door een licht golvend reliëf, met afwisselend open droge kouterzones en gesloten beekvalleien en depressies. De belangrijkste landschapselementen zijn de her en der verspreide kasteelparken, de Vinderhoutse bossen en de Assels.

De huidige gemeente bestaat uit twee kernen, die eeuwenlang afzonderlijke omschrijvingen vormden en pas in 1805 werden samengevoegd, nl. Drongen en Baarle.

Tot 1826 lag Drongen volledig afgesloten van Gent door het ontbreken van bruggen over de Leie. De aanleg van een weg (huidige Drongendreef) in 1826 bracht het bouwen mee van twee bruggen : de Rooigembrug aan de grens Gent-Drongen en de Willemsbrug aan het uiteinde van de Drongendreef.
In 1955 werd door de stad Gent de Watersportbaan aangelegd, deels op het grondgebied van Gent, deels op het Drongens grondgebied. In 1967 heeft de gemeente Drongen het gebied ten zuiden van de Watersportbaan (met het tracé van de Ringvaart als westelijke grens) aan de stad Gent afgestaan. Dit gebied (de Blaarmeersen) is ca. 204 ha groot.
De Ringvaart, die de verbinding verzekert van het Kanaal Gent-Terneuzen met Leie en Schelde, werd in 1969 voltooid. De nieuwe Willemsbrug over de Ringvaart werd op 16 juni 1969 voor het verkeer in gebruik genomen.
Vroeger was Drongen een uitgesproken landbouwgemeente. Het bezat hoofdzakelijk landbouwbedrijven. In de 19e eeuw telde Drongen enkele bescheiden nijverheden.

Stedenbouwkundig

Drongen is sinds 1977 een deelgemeente van de fusie Gent.
De gemeente telt elf wijken: de dorpskom, de Assels, Baarle, Baarlevelde, Halewijn, Keuze, Luchteren, Noordhout, Slendonk, Schuiterstraat en Beekstraat.
De bewoning is geconcentreerd in drie woonkernen: Drongen-centrum, Baarle en Luchteren.
Er is wel eenn vergroeiïng tussen Luchteren en het centrum aan de gang.

Drongen wordt doorsneden door belangrijke verkeersaders: de autosnelweg E40 (Brussel-Oostende), de gewestweg N466 (Deinsesteenweg), de ringvaart en de spoorlijn Gent-Brugge.

In het jaar 1837 werd een aanvang gemaakt met de aanleg van de spoorweglijn Gent-Brugge. Hij sneed de gemeente van oost naar west. De inhuldiging van de spoorlijn gebeurde op 12 augustus 1838. Ruim 70 jaar was de trein hier zonder concurrenten. Pas in het eerste decennium van de 20e eeuw kwam er de stoomtramlijn Gent-Drongen-Nevele. De stoomtram werd in 1930 vervangen door een elektrische tram en in 1961 kregen we de huidige autobuslijn Gent-Nevele.

De N466 (Deinsesteenweg) is een belangrijke invalsweg naar Gent. De R4 die de grens vormt van Drongen volgt het tracé van de Ringvaart.
Op 15 maart 1950 werd het traject Aalter-Drongen van de autosnelweg E40 officieel in gebruik genomen. Het op-en afrittencomplex ligt vlakbij de oude woonkern van Baarle.

Ten zuiden van de autosnelweg E40 situeert zich het industriepark van Drongen (regionaal bedrijventerrein). Langsheen de Ringvaart bevindt zich een ontginningsgebied en een containerpark.

De voornaamste handelscentra zijn in het centrum van de twee belangrijkste kernen, Drongen en Baarle terug te vinden. Er zijn geen grote winkelcentra langs de gewestwegen.

Dorpsbeelden uit het verleden