Ga naar de inhoud

Bourgoyen-Ossemeersen

Beschermd – MB 24.03.1978

Dit natuurgebied van ca. 200 ha ten oosten van Drongen, is een van de laatste meersengebieden rond Gent. De naam Bourgoyen verwijst vermoedelijk naar ‘Bourgogne’. De hertogen van Boergondië waren ooit eigenaar van het Valkenhuis. De naam Ossemeersen verwijst naar de meersen waar ossen op graafden.
Het gebied wordt begrensd door de Ringvaart, de Drongensesteenweg, de spoorwegberm van het verdwenen ringspoor en de bebouwde kom van Mariakerke. Het wordt doorsneden door een afgesloten Leiearm. Op een centraal gelegen zandig bebost gebied staat de Valkenhuishoeve. Hier werden in de 16e eeuw valken afgericht voor de jachtpartijen van de graven. Sinds de Middeleeuwen wordt gewerkt aan de verbetering van de waterhuishouding van het gebied. Door de aanleg van dijken langs de hoger gelegen Leie en het bouwen van een hoosmolen kan het waterpeil geregeld worden. Het natiuurgebied heeft een zeer rijke en gevarieerde plantengroei (meer dan 400 soorten) en in de winter is het een populaire stopplaats voor trekvogels. Het natuurbeheer in de Bourgoyen-Ossemeersen door  Natuurpunt. In 2008 opende de stad Gent het Natuur- en Milieucentrum (NMC). De hoofdingang aan de Driepikkelstraat is het ideale vertrekpunt voor een verkenning van dit prachtige natuurgebied. Natuurpunt Gent en de stad Gent werken er samen om de bezoekers te verwelkomen en te informeren over natuur en milieu.

Meer info over dit natuurgebied vind je hier 

Vinderhoutse Bossen

De Groenpool Vinderhoutse Bossen is één van de groenpolen die de Vlaamse overheid aan de rand van de stad Gent vorm wil geven. Het gebied van 640 ha ligt ten westen van Gent, grotendeels op het grondgebied van Gent (Drongen en Mariakerke) en een stukje op het grondgebied van Lovendegem. Het inrichtingsplan Groenpool Vinderhoutse Bossen zal voor 155 hectare nieuw bos zorgen rond de bestaande waardevolle boskern. Verder moet er 18 ha voor ontwikkeling van waardevolle natuur en landschap buiten de bosstructuren bijkomen. Om het gebied voor wandelaars en fietsers toegankelijk te maken, komen er ook heel wat paden en onthaalvoorzieningen. Het landgoed Leeuwenhof, het domein Claeys-Boúúaert en het landgoed De Campagne moeten uitgroeien tot drie portalen van waaruit bezoekers de verkenning van de groenpool kunnen starten. De aanleg van de Vinderhoutse bossen zal in fasen gebeuren. Eerst wordt de recreatieve structuur voor de groenpool uitgebouwd. Daarna is het grootste deel van de bosuitbreiding gepland binnen 10 tot 12 jaar. Binnen die termijn krijgt 107 ha of 70% van de bosuitbreiding vorm. In het gebied zijn ook nog jonge landbouwers met een economisch leefbaar bedrijf aan de slag. Voor hen wordt een flankerend landbouwbeleid uitgewerkt. Deze landbouwgronden worden aangekocht en bebost zodra de landbouwer 65 jaar is. De expliciete keuze voor bosuitbreiding met respect voor leefbare landbouwbedrijven helpt het draagvlak voor de groenpool te vergroten.

Meer info over de Vinderhoutse Bossen vind je hier

Vallei van de Oude Kale

Van Nevele via Landegem, Merendree en Drongen naar Vinderhoute stroomt de Oude Kale.

Hoewel de Oude Kale nu niet veel meer is dan een brede gracht, trok deze rivier in het verleden in belangrijke mate menselijke bewoning aan. De Kale was vroeger namelijk een belangrljke verbindingsweg en liep ten noorden van Gent, langs de Moervaart, helemaal door tot aan de Schelde.
Aanvankelijk waren dit open vochtige hooilanden. Door de verbeterde ontwatering in de tweede helft van de 19e eeuw werd het gebied omgevormd naar weiland en veranderde de vallei van een open naar een gesloten landschap met veel bomenrijen, voornamelijk knotwilgen en populieren.

De Oude Kalevallei werd via een landinrichtingsproject ingericht voor zachte recreatie, waterwinning, natuur en landschap, met landbouw als beheerder. Het gebied van 443 ha bestaat uit meersen, vochtige riviergraslanden met smalle percelen, veel sloten, knotbomenrijen, rietkragen en enkel verruigde stukjes die het overgrote deel van de plantenrijkdom herbergen. “s Winters komen deze weilanden vaak onder water te staan.

Een deel van de vallei is erkend als natuurreservaat.

Klik hier voor een situeringsplan met wandel- en fietsroutes.

Bulkenlandschap in de Treinstraat als beschermd monument

In 2006 verscheen een volledig en systematisch overzicht van de beschermde monumenten en een stadsgezicht van Drongen.
1 In 2009 werd de pastorie SintGerolf beschermd
2 en op het einde van 2013 werd het bulkenlandschap in de Treinstraat als monument beschermd. Deze bijdrage brengt allerlei gegevens en toelichting bij het jongste beschermd monument en dit op dezelfde wijze als in de eerste publicatie.